Abelprislogo

REGULATIONS

 

The Abel Symposium
Pil Main Page
Pil Further information
Pil The Abel Symposium 2023
Pil The Abel Symposium 2022
Pil The Abel Symposium 2020
Pil The Abel Symposium 2019
Pil The Abel Symposium 2018
Pil The Abel Symposium 2017
Pil The Abel Symposium 2016
Pil The Abel Symposium 2015
Pil The Abel Symposium 2014
Pil The Abel Symposium 2013
Pil The Abel Symposium 2012
Pil The Abel Symposium 2011
Pil The Abel Symposium 2010
Pil The Abel Symposium 2009
Pil The Abel Symposium 2008
Pil The Abel Symposium 2007
Pil The Abel Symposium 2006
Pil The Abel Symposium 2005
Pil The Abel Symposium 2004

The Abel Prize
Pil Home page

Springer Series
Pil Proceedings

Email
nmf (at) matematikkforeningen.no

Avtale mellom Abelfondet og Norsk matematisk forening om Abelsymposier

 1. Abelstyret gir Norsk matematisk forening i oppgave å avholde 1-2 årlige Abelsymposier. Abelsymposiene har som formål å fremme forskning i matematiske fag og styrke norsk matematikks internasjonale posisjon.
 2. Et Abelsymposium skal være et eksklusivt møte på høyt vitenskapelig nivå innen en utvalgt del av de matematiske fag. Møtene kan omfatte ren og anvendt matematikk, statistikk, matematikkhistorie og matematikkdidaktikk. Møtene kan også være tverrfaglige og dermed reflektere samspillet mellom matematikk og andre viten-skapelige disipliner. De kan dessuten omhandle nye felter der det forventes at matematiske fag kan gi sentrale bidrag i utviklingen.
 3. Hovedansvarlig for et Abelsymposium skal være en fagperson ansatt ved en norsk utdanningsinstitusjon eller et norsk forskningsinstitutt.
 4. Arrangører av Abelsymposier velges ut av styret i Norsk matematisk forening etter en åpen søknadsrunde. Foreningen kan aktivt invitere utvalgte miljøer til å søke om å avholde Abelsymposier.
 5. Organisasjonskomiteen for et Abelsymposium skal bestå av minst 2 representanter for norske fagmiljøer og minst 2 representanter for utenlandske fagmiljøer.
 6. Et Abelsymposium skal normalt bestå av 20-40 fagpersoner og ha varighet 2-4 dager. Deltagerne på et Abelsymposium skal være fremragende fagpersoner innen det aktuelle felt, samt eventuelt utvalgte doktorgradsstudenter. Støtten til et Abel-symposium skal normalt fullfinansiere møtet, inkludert reise og opphold for inviterte deltagere.  Det skal ikke innkreves deltageravgift.
 7. Hvert Abelsymposium skal normalt resultere i publisering av en bok (proceedings) som publiseres i en egen bokserie på et anerkjent internasjonalt forlag. Det tas sikte på at alle proceedings publiseres i samme serie. Organiseringen av publiseringen skal nedfelles i egen avtale mellom Abelstyret, Norsk matematisk forening og øvrige aktuelle aktører. Organisasjonskomiteen eller en del av denne er redaktører for proceedings. Norsk matematisk forening påtar seg den tekniske tilretteleggingen av bokmanuskriptet og ser spesielt til at bokserien holder et høyt layoutmessig nivå. Abelfondet dekker Norsk matematisk forenings utgifter i forbindelse med dette arbeidet. Royalties fra boksalget tilfaller Norsk matematisk forening.
 8. En søknad om å avholde et Abelsymposium skal inneholde informasjon om:
  • Organisasjonskomite
  • Budsjett
  • Ansvarlig institusjon, normalt det institutt eller det fakultet der den hovedansvarlige er tilsatt
  • Tid og sted for symposiet
  • Tentativ deltagerliste
  • Skisse til vitenskapelig program
  • Beskrivelse av det aktuelle forskningsfelt og dets betydning
  • Planer for proceedings, inkludert en tidsplan og en beskrivelse av hvordan den vitenskapelige kvaliteten skal sikres.
 9. Norsk matematisk forening fremlegger overfor Abelstyret en årlig rapport om foreningens arbeid med Abelsymposiene. Denne årsrapporten skal spesielt inneholde informasjon om innkomne søknader, avholdte symposier, planlagte symposier, publisering, regnskap og forslag til fremtidige økonomiske rammer for Abelsymposiene.
 10. Abelstyrets avgjør hvert år den økonomiske rammen for Abelsymposiene, blant annet basert på årsrapporten fra Norsk matematisk forening. Bevilgningen fra Abelstyret skal dekke utgifter til symposier, publisering samt foreningens administrative kostnader. De administrative kostnadene vil normalt utgjøre en nærmere bestemt prosentsats av utgiftene til symposiene.
 11. Denne avtalen mellom Abelstyret og Norsk matematisk forening gjelder i 5 år fra 1. januar 2004. Det tas sikte på at avtalen revideres og fornyes etter denne perioden.

Abelansikt