Abelprislogo

APPLICATION GUIDELINES

 

The Abel Symposium
Pil Main Page
Pil Further information
Pil The Abel Symposium 2023
Pil The Abel Symposium 2022
Pil The Abel Symposium 2020
Pil The Abel Symposium 2019
Pil The Abel Symposium 2018
Pil The Abel Symposium 2017
Pil The Abel Symposium 2016
Pil The Abel Symposium 2015
Pil The Abel Symposium 2014
Pil The Abel Symposium 2013
Pil The Abel Symposium 2012
Pil The Abel Symposium 2011
Pil The Abel Symposium 2010
Pil The Abel Symposium 2009
Pil The Abel Symposium 2008
Pil The Abel Symposium 2007
Pil The Abel Symposium 2006
Pil The Abel Symposium 2005
Pil The Abel Symposium 2004

The Abel Prize
Pil Home page

Springer Series
Pil Proceedings

Email
nmf (at) matematikkforeningen.no

Informasjon og retningslinjer for søknader

 • Et Abelsymposium skal være et eksklusivt møte på høyt vitenskapelig nivå innen en utvalgt del av de matematiske fag. Møtene kan omfatte ren og anvendt matematikk, statistikk, matematikkhistorie og matematikkdidaktikk. Møtene kan også være tverrfaglige og dermed reflektere samspillet mellom matematikk og andre vitenskapelige disipliner. De kan dessuten omhandle nye felter der det forventes at matematiske fag kan gi sentrale bidrag i utviklingen.
 • Hovedansvarlig for et Abelsymposium skal være en fagperson ansatt ved en norsk utdanningsinstitusjon eller et norsk forskningsinstitutt.
 • Organisasjonskomiteen for et Abelsymposium skal bestå av minst 2 representanter for norske fagmiljøer og minst 2 representanter for utenlandske fagmiljøer.
 • Et Abelsymposium skal normalt bestå av 20-40 fagpersoner og ha varighet 2-4 dager. Deltagerne på et Abelsymposium skal være fremragende fagpersoner innen det aktuelle felt, samt eventuelt utvalgte doktorgradsstudenter. Støtten til et Abel-symposium skal normalt fullfinansiere møtet, inkludert reise og opphold for inviterte deltagere. Det skal ikke innkreves deltageravgift.
 • Hvert Abelsymposium skal normalt resultere i publisering av en bok (proceedings) som publiseres i en egen bokserie på et anerkjent internasjonalt forlag. Det tas sikte på at alle proceedings publiseres i samme serie. Organiseringen av publiseringen vil bli nedfelt i en egen avtale mellom Abelstyret, Norsk matematisk forening og øvrige aktuelle aktører.
 • Interesserte søkere melder sin interesse per epost til Norsk matematisk forening innen 15. september ved å fremlegge en skisse til søknad. (Dette gjelder søknad om Abelsymposium to kalenderår frem i tid.) En slik skisse skal være kort og bare inneholde informasjon om hvem som søker, utenlandske samarbeidspartnere, vitenskapelig profil og eventuelle navn på foredragsholdere som man ønsker å invitere til symposiet.
 • Norsk matematisk forening inviterer én av søkerne som har fremmet presøknad, til å utforme en fullstendig søknad. Søknadsfristen for den fullstendige søknaden er 15. november. Den fullstendige søknaden skal inneholde informasjon om
  • Organisasjonskomite
  • Budsjett
  • Ansvarlig institusjon, normalt det institutt eller det fakultet der den hovedansvarlige er tilsatt
  • Tid og sted for symposiet
  • Tentativ deltagerliste
  • Skisse til vitenskapelig program
  • Beskrivelse av det aktuelle forskningsfelt og dets betydning
  • Planer for proceedings, inkludert en tidsplan og en beskrivelse av hvordan den vitenskapelige kvaliteten skal sikres
 • Dersom Norsk matematisk forening finner at den fullstendige søknaden ikke kan innvilges, kan foreningen enten invitere en annen søker fra presøknadsrunden til å fremme en fullstendig søknad eller åpne for en ny søknadsrunde.

 

Abelansikt